Milli Savunma Bakanlığı Ne İş Yapar

Nomad Tech ile Öğren

Milli Savunma Bakanlığı Ne İş Yapar

Milli Savunma Bakanlığı Ne İş Yapar

1. Millî Savunma görevlerinin siyasi, hukuki, sosyal, mali ve bütçe hizmetlerini,
2. Silâhlı Kuvvetlerin Bakanlar Kurulunca kararlaştırılacak savunma politikası çerçevesinde, Genelkurmay Başkanlığı tarafından tespit olunacak ilke, öncelik ve ana programlarına göre :
a. Barışta ve savaşta asker alma hizmetlerini,
b. Silâh, araç, gereç ve her çeşit lojistik ihtiyaç maddelerinin tedariki hizmetlerini,
c. Harp sanayii hizmetlerini,
d. Sağlık ve veteriner hizmetlerini,
e. İnşaat, Emlâk, İskân ve Enfrastrüktür hizmetlerini,
3. Mali ve mal hesap teftiş hizmetlerini, yürütmektir.

Milli Savunma Bakanlığı Görev Ve Teşkilatı Hakkında Kanun

Kanun Numarası: 1325
Kabul Tarihi: 31/07/1970
Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 07/08/1970
Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 13572

Kuruluş:
Madde 1 - Milli Savunma Bakanlığı; Bakanlık müsteşarı, yeteri kadar müsteşar yardımcısı ile Başkanlık, daire başkanlıkları ve Bakanlığa bağlı diğer kuruluşları ihtiva eder.

Bakanlıkça, Genelkurmay Başkanlığı ile koordineli olarak düzenlenecek bu teşkilat Silahlı Kuvvetler kuruluş ve kadrolarında gösterilir.

Görev Ve Yetki :

Madde 2 - Milli Savunma Bakanının görevleri:
a) Milli Savunma görevlerinin siyasi, hukuki, sosyal, mali ve bütçe hizmetlerini,
b) Silahlı Kuvvetlerin Bakanlar Kurulunca kararlaştırılacak savunma politikası çerçevesinde, Genelkurmay Başkanlığı tarafından tespit olunacak ilke, öncelik ve ana programlarına göre:

(1) Barışta ve savaşta asker alma hizmetlerini,
(2) Silah, araç, gereç ve her çeşit lojistik ihtiyaç maddelerinin tedariki hizmetlerini,
(3) Harb sanayii hizmetlerini,
(4) Sağlık ve veteriner hizmetlerini,
(5) İnşaat, Emlak, İskan ve Enmrastrüktür hizmetlerini,

c) Mali ve mal hesap teftiş hizmetlerini, yürütmektir.

Personel İşlemleri:
Madde 3 - Silahlı Kuvvetler personel hizmetleri özel kanunlarına göre yürütülür.

Görevlerin Yürütülmesi:

Madde 4 - Milli Savunma Bakanı bu görevleri; müşteşarlık teşkilatı ve Bakanlığa bağlı diğer kuruluşlar ile Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri Komutanlıkları vasıtasiyle yerine getirir.

Çeşitli Hükümler:
Madde 5 - Diğer kanunlarla Milli Savunma Bakanlığına verilen görev ve yetkiler ile askeri yargı organları hakkındaki özel kanun hükümleri saklıdır.

İşbirliği:
Madde 6 -  Silahlı Kuvvetler hizmetlerinin tam bir bütünlük ve beraberlik içinde yürütülmesi amaciyle Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ile sıkı bir işbirliği ve beraberliği içinde çalışır.

Her iki makam, görev ve yetkileri icabı Kuvvet Komutanlıkları, diğer makamlar ve kurumlarla yaptıkları önemli ve ilgili yazışmalardan karşılıklı olarak birbirlerine bilgi verirler.

Madde 7 - 5398 sayılı Kanun ile diğer kanunların bu kanuna aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük Ve Yürütme:
Madde 8 - Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 9 - Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.

 

Kullanıcı Yorumları